ausschoitn – ausschalten

ausschalten, abstellen (…dua fei an Ofa ausschoitn, wenns d‘ mit `m Kocha fertig bist! …de Äpp ko ma leicht ausschoitn!)

Das Partizip Perfekt von ausschoitn lautet ausgschoit [ausgschåidd] = ausgeschaltet (…wer hod ’n an Fernseh ausgschoit?)