an – den (bestimmter Artikel) – Akkusativ von da – der

den, Akkusativ von der = da (…kennst du an Heigl Doni? …da Heigl Doni is unser Trainer! …da Ofa is warm! …host du an Ofa eigschürt? …da Fernseh lafft! …host du an Fernseh eigschoit?)

an – einen (unbestimmter Artikel) – Akkusativ von ein

einen, Akkusativ von ein = a (…mogst an Kafää? …ham Sie an Gutschein?)

an (Zahlwort) – Akkusativ von oa – ein

einen, Akkusativ von einer = oa, oana (…zwingst no an Knödl? …dring ma no an Schnaps?)