de – die (bestimmter Artikel und Pronomen – Sing. und Pl.)

best. Art. die

a) weibl. Singular:
de Frau (…de Frau hod mi gschimpft. …de Arbat is schee!)

b) männl./weibl./neutr. Plural:

de Männer/de Frauen/ de Kinder (…de Männer singa schee! …de Frauen kocha guad! …de Kinder san brav!)

im Dativ und Akkusativ heißt es ebenfalls de. (…host du de Kinder scho wos zum Essn gebn? …etz daschlog i ’s dann, de Miestviecher!)

Pronomen die

a) weibl. Singular (…de spinnt doch! …de kummt später! …de is krank!)

b) männl./weibl./neutr. Plural (…de san, de macha, de laffa!)