ausschoppen – ausschoppn

ausfüllen, auspolstern, ausstopfen (…de Schachtl konnst mit Papier ausschoppen!)

Das Partizip Perfekt von ausschoppen / ausschoppn lautet ausgschoppt [ausgschobbd] = ausgestopft