Hollerstaudn – Hollerstauden – Hollerstauan – Hollerstaun – Holunderstrauch – Holunderbusch

Holunderbusch, Holunderstrauch (…Birnbaam und Hollerstaudn is a bekannts Musikstückl! …hinter da Hollerstaudn woin mar an Jakl haun! …an da Hollerstaun wachsn d‘ Hollerbirl!)