hihocka – hihogga – sich hinhocken – sich niederlassen

sich hinsetzen, sich niederlassen (…wo deaf i mi hihocka? …konn i mi do drent hihogga?)


[themoneytizer id=21331-1]