Augndeckl – Augendeckel

oberes Lid, Augenlid (…etz gehst ins Bett, dir foin ja scho d` Augndeckl zua! …kriagst a solcherne Fotzn, dass da d`Augendeckel tropfa!)