foin – falln – fallen

fallen, stürzen (…wenn d‘ Blattl von de Bamm foin, werd ’s Herbst! …de foin reihenweis um!)

1. Pers./Sg.i foi[ifåi]
2. Pers./Sg.du foist[dufåisd]
3. Pers./Sg.er/sie/es foit[eàfåid]
1. Pers./Pl.mia foin[miàfåin]
2. Pers./Pl.ihr/ös foits[iàfåizz/
esfåizz]
3. Pers./Pl.sie foin[sifåin]

Das Partizip Perfekt von foin lautet gfoin [gfåin] = gefallen (…is as Zehnerl etz gfoin?)