weng – wegn – wegen – wenig

  1. ein bisschen, etwas, wenig (…dös is a weng z’weng! …lass mar a weng vo dera Wurst probiern!)
  2. wegen (…weng dir samma z‘ spat kemma! …wegn dir hob i an Anschiss kriagt!)