schiaßn – schiassn – schiaßen – schiassen – schießen

schießen (…wer derf etz schiaßn? …i mecht aa schiassn! …du host scho gschossn!)

1. Pers./Sg.i schiaß[ischs]
2. Pers./Sg.du schiaßt[duschssd]
3. Pers./Sg.er/sie/es schiaßt[eàschssd]
1. Pers./Pl.mia schiaßn[miàschssn]
2. Pers./Pl.ihr/ös schiaßts[iàschssz/
esschssz]
3. Pers./Pl.sie schiaßn[sischssn]

Das Partizip Perfekt von schiaßn/schiassn lautet gschossn/gschossen [gschossn] = geschossen