Noagerlzuzla – Noagalzuzla – Noagerlzuzler – Norgerlzuzla – Norgerlzuzler -Neigerlzutzler

jmd., der die Getränkereste aus fremden Gläsern trinkt (…so a Noagerlzuzla kriagt aa sein Dampf zamm! …dem Noagalzuzla zoih i etz a Mass! …auf da Wiesn gibt ’s an Hauffa Noagerlzuzler!)