hihenga – hihänga – hinhängen

(jmdn.) denunzieren, verpetzen, verraten (…pass auf, dass di de ned hihenga! …des is ma wurscht, dann soin ’s mi hoid hihänga!)