gstreckterlängs – gestreckterlängs – gstrecktalängs – gstrecktalengs

der Länge nach ausgestreckt, in voller Länge (…hod s mi gstreckterlängs a so highaut, dass i alloa nimmer aufkemma bin!)