Gschloß Gschloss

  1. Burg, Schloss, Palast, Prachtbau, Residenz (…da Kini hod in am scheena Gschloß gwohnt!)
  2. Vorrichtung zum Verschließen, Verschluss (…mei Radlgschloss is hi!)