graabeln

  1. (Nahrungsmittel) schimmeln, vergammeln, ungenießbar werden (…de Zitrona graabeln scho. …as Brot graabelt! …d‘ Wurscht fangt aa scho o zum graabeln!)
  2. schimmelig, verdorben riechen, schmecken (…do herin graabelt’s, riachst as ned?)