dandln

2017-07-20T16:26:21+01:00

[dànndln]

dandeln,
dandln,
danteln,
dantln,
tandeln,
tändeln,
tandln,
tändln,
tanteln,
tänteln,
tantln,
täntln,
tendeln,
tendln,
tenteln,
tentln,

dandln – dandeln – tandeln – tandln – tändeln

tändeln, herumspielen, Zeit vertrödeln (…de dandln bloß de ganze Zeit so dahi! …den ganzen Dog deans tandln!)

1. Pers./Sg. i dandlt [idànndld]
2. Pers./Sg. du dandlst [dudànndlsd]
3. Pers./Sg. er/sie/es dandlt [eàdànndld]
1. Pers./Pl. mia dandln [miàdànndln]
2. Pers./Pl. ihr/ös dandlts [iàdànndlz/
esdànndlz]
3. Pers./Pl. sie dandln [sidànndln]
1. Pers./Sg. i dandelt [idànndld]
2. Pers./Sg. du dandelst [dudànndlsd]
3. Pers./Sg. er/sie/es dandelt [eàdànndld]
1. Pers./Pl. mia dandeln [miàdànndln]
2. Pers./Pl. ihr/ös dandelts [iàdànndlz/
esdànndlz]
3. Pers./Pl. sie dandeln [sidànndln]

Das Partizip Perfekt lautet dandlt/dandelt

[dànndld] = getrödelt, vertrödelt