dampfeln – dampfen

unangenehm riechen, stinken (…deine Socka dampfeln wia d‘ Sau! …da herin dampfelts greislich!mei, dampfen de zwoa do drent!)

1. Pers./Sg.i dampfelt[idàmbbfed]
2. Pers./Sg.du dampfelst[dudàmbbfesd]
3. Pers./Sg.er/sie/es dampfelt[eàdàmbbfed]
1. Pers./Pl.mia dampfeln[miàdàmbbfen]
2. Pers./Pl.ihr/ös dampfelts[iàdàmbbfez/
esdàmbbfez]
3. Pers./Pl.sie dampfeln[sidàmbbfen]
1. Pers./Sg.i dampfet[idàmbbfed]
2. Pers./Sg.du dampfest[dudàmbbfesd]
3. Pers./Sg.er/sie/es dampfet[eàdàmbbfed]
1. Pers./Pl.mia dampfen[miàdàmbbfen]
2. Pers./Pl.ihr/ös dampfets[iàdàmbbfez/
esdàmbbfez]
3. Pers./Pl.sie dampfen[sidàmbbfen]

Das Partizip Perfekt lautet dampfelt/dampfet

[dàmbbfed] = unangenehm gerochen, gestunken (…do drin hod ’s gscheid dampfelt!)