dablecka – derblecken

ausspotten, verhöhnen, verspotten (…auf `m Nockherberg dean s‘ d‘ Politiker oiwei gscheit derblecken! …an Burgermoasta ham s‘ sauber derbleckt!)

1. Pers./Sg.i dableck[idàblägg]
2. Pers./Sg.du dableckst[dudàbläxd]
3. Pers./Sg.er/sie/es dableckt[eàdàbläggd]
1. Pers./Pl.mia dablecka[miàdàbläggà]
2. Pers./Pl.ihr/ös dableckts[iàdàbläggz/
esdàbläggz]
3. Pers./Pl.sie dablecka[sidàbläggà]
1. Pers./Sg.i derbleck[idàblägg]
2. Pers./Sg.du derbleckst[dudàbläxd]
3. Pers./Sg.er/sie/es derbleckt[eàdàbläggd]
1. Pers./Pl.mia derblecken[miàdàbläggn]
2. Pers./Pl.ihr/ös derbleckts[iàdàbläggz/
esdàbläggz]
3. Pers./Pl.sie derblecken[sidàbläggn]

Das Partizip Perfekt von lautet dableckt/derbleckt [dàbläggd] = verspottet, verhöhnt