Biesler – Piesler

  1. urinierender Mann, jmd., der bieselt, pinkelt (…de Biesler an da Paulskirch ghörn alle ozoagt!)
  2. (Spielkarte) Eichel-Sieben (…dua an Biesler nei!)