bartat – bartad – bartert – bartet – bärtig

bärtig, einen Bart tragend, gebartet (…da Anne sei Mo is aa bartat. …der is scho oiwei bartert!)