anderst – anderster – andascht – andaschda – andaschd – anders

a) anders (…des geht anderst! …mach `s hoid anderster!)

b) mulmig, ungut, zweierlei (…do werd `s ma glei ganz andascht!)