abschlecken – abschlecka – abschlegga – obschlecka – obschlegga – ablecken

ablecken (…derf i den Leffe abschlecken? …da Waldi mecht mi ollawei abschlecka!)

Das Partizip Perfekt von abschlecken/abschlecka lautet abgschleckt [å:gschläggd / åbgschläggd] = abgeleckt