abpecken – abpecka – abbegga

eine Oberfläche grob bearbeiten, abtragen, abschlagen (…de Mauer miass ma abpecken!)

Das Partizip Perfekt von abpecken/abpecka lautet abpeckt [å:bäggd / åbbäggd] = abgetragen, abgeschlagen