abgrasen – abgrasn

a) abfressen, abweiden (…d‘ Schaf derfa de ganze Wiesn abgrasen!)

b) abgehen, abklappern, absuchen, durchkämmen (…miass ma s´ganze Viertel abgrasn!)

Das Partizip Perfekt von abgrasen/abgrasn lautet abgrast [å:gråsd / åbgråsd] = abgegrast


[themoneytizer id=21331-1]