abbeuteln – obbeidln – obbeitln

  1. abschütteln, abhängen, loswerden (…de Bagasch miass ma abbeuteln!)
  2. sich vor Kälte, Nässe oder Ekel abschütteln (…bei dera Kältn muaß ma se in oana Tour obbeidln!)

Das Partizip Perfekt von abbeuteln/obbeidln/obbeitln lautet abbeutelt/obbeidld/obbeitlt [å:baidld / åbbaidld] = abgeschüttelt