1. jmdn. ertragen, leiden können (den Kollegen B. kann i überhaupt ned verputzn…) 2. essen (iatz hob i a ganze Schweinshaxn verputzt…)