1. begegnen (so a Dreckhammel is mir no nia unterkemma…) 2. erleben, erfahren (so a Sauerei is mir no nia unterkemma…)