Tschumpel –  Tschumpe – Dschumpel

dümmliches, schwerfälliges, plumpes Frauenzimmer, Trampel (…geh auf d‘ Seitn, du Tschumpel! …dera Tschumpe muaß ma oiss dreimoi oschaffa!)