Tragl – Tragerl – Dragl

Getränkekiste, Getränkekasten (…drei Tragl Bier, zwoa Tragl Limo, oa Tragerl Saft! …etz is des Tragl scho wieder laar, zefix! …oa Tragerl glangt a ganze Woch!)