Sunndog-Sunnda-Sunnta-Sunntag-Sunter-Sunda-Sunta-Sonntag – Bairischer Wochentag

Sonntag (…da Sunndog, Sunnda, Sunnta oder Sunntag is da erste Dog von da Woch!)