spinnert

  1. verrückt, närrisch (…unser Mam is so spinnert in da letztn Zeit!)
  2. ausgefallen, exzentrisch (…a spinnerter Hund is a scho, da Mailinger Dago!)