dummes, leeres Geschwätz (…der verzapft so an Soad, dass da schlecht werd!)