schwoabn

  1. unter fließendem Wasser ausspülen, spülen; in klarem Wasser schwenken (…de Glasl miassts no schwoabn!)
  2. wegschwemmen, wegspülen (…da Regn hod den ganzen Grassama weggschwoabt!)
  3. (Alkohol) hinunter spülen (…schwoabn ma s‘ owe!)
1. Pers./Sg.i schwoab[ischwb]
2. Pers./Sg.du schwoabst[duschwbsd]
3. Pers./Sg.er/sie/es schwoabt[eàschwbd]
1. Pers./Pl.mia schwoabn[miàschwm]
2. Pers./Pl.ihr/ös schwoabts[iàschwbz/
esschwbz]
3. Pers./Pl.sie schwoabn[sischwm]

Redensart:

schwoabn ma s‘ abi 

[schwoàmàsåwe] = spülen wir’s hinunter (den Ärger, Verdruss; die Probleme)