1. vor Angst/Aufregung oder Kälte heftig zittern, bibbern
  2. (Kleidungsstücke) lose, schlaff am Körper oder einem Körperteil herabhängen (…da Sepp hod so abgnomma, dass eahm d’Hosn bloß no um an Arsch schlodert.)
1. Pers./Sg.i schlottert
[ischlodàd]
1. Pers./Pl.mia schlottern[miàschlodàn]
2. Pers./Sg.du schlotterst[duschlodàsd]2. Pers./Pl.ihr/ös schlotterts[iàschlodàz/
esschlodàz]
3. Pers./Sg.er/sie/es schlottert[eàschlodàd]3. Pers./Pl.sie schlottern[sischlodàn]