Packerlsuppen – Packlsuppen – Packerlsuppn – Packlsuppn

Tütensuppe, Fertigsuppe (…i mog koa Packerlsuppen! …jedn Dog bloß Packlsuppen!)


[themoneytizer id=21331-1]