pack mas – pack ma ’s – pack mers – packen wir ’s

auf geht ’s; los geht ’s; gehen wir es an; packen wir es an; lasst uns aufbrechen (…pack ma ’s, geh ma hoam! …pack mas, fang mar o!)