oschaffa – oschaffn – oschaffm – anschaffen

a) befehlen, anordnen (…vo dir lass i ma nix oschaffa!)

b) kaufen, erwerben (…etz werd `s Zeit, dass mar uns a Auto oschaffa!)

Das Partizip Perfekt von oschaffa / anschaffen lautet ogschafft / angschafft [ogschaffd] = befohlen, angeordnet, gekauft, erworben