Orschgeign

a) (Schimpfwort) dumme, ungeschickte, tölpelhafte Person (…stell di no wieder recht bläd o, du Orschgeign, du damische!)

b) Depp, Unsympath (…is de Oaschgeign aa scho wieder do!)