oidbacha – altbacken – altbachen

a) (Backwaren) nicht mehr frisch, trocken, hart (…de Semmeln san oidbacha!)

b) altmodisch, überholt, veraltet (…de ziagt se ollerwei so oidbacha o!)