wissen, wo der Bartl an Most holt – wissn, wo da Barthl an Most hoid

sich auskennen, bestens Bescheid wissen (…de zwoa wissen, wo der Bartl an Most holt! …der woaß, wo da Barthl an Most hoid!)