a) mögen, lieben, gern haben (…di muaß ma meng! …ned kenna hoaßt ned mögn!)

b) wollen, geneigt sein (…i mog ned!)

1. Pers./Sg. i mog [imå:g]
2. Pers./Sg. du mogst [dumåxd]
3. Pers./Sg. er/sie/es mog [eàmå:g]
1. Pers./Pl. mia meng [miàmeng]
2. Pers./Pl. ihr/ös megts [iàmeggz/
esmeggz]
3. Pers./Pl. sie meng [simeng]
1. Pers./Sg. i mog [imå:g]
2. Pers./Sg. du mogst [dumåxd]
3. Pers./Sg. er/sie/es mog [eàmå:g]
1. Pers./Pl. mia mögn [miàmeng]
2. Pers./Pl. ihr/ös mögts [iàmeggz/
esmeggz]
3. Pers./Pl. sie möng [simeng]

Das Partizip Perfekt lautet meng / mögn [meng] = gemocht