a) mögen, lieben, gern haben (…di muaß ma meng! …ned kenna hoaßt ned mögn!)

b) wollen, geneigt sein (…i mog ned!)

1. Pers./Sg.i mog[imå:g]
2. Pers./Sg.du mogst[dumåxd]
3. Pers./Sg.er/sie/es mog[eàmå:g]
1. Pers./Pl.mia meng[miàmeng]
2. Pers./Pl.ihr/ös megts[iàmeggz/
esmeggz]
3. Pers./Pl.sie meng[simeng]
1. Pers./Sg.i mog[imå:g]
2. Pers./Sg.du mogst[dumåxd]
3. Pers./Sg.er/sie/es mog[eàmå:g]
1. Pers./Pl.mia mögn[miàmeng]
2. Pers./Pl.ihr/ös mögts[iàmeggz/
esmeggz]
3. Pers./Pl.sie möng[simeng]

Das Partizip Perfekt lautet meng / mögn [meng] = gemocht