aufgstellter Mausdreck – aufgestellter Mausdreck

a) Dreikäsehoch (…dua ned frech sei, du aufgstellter Mausdreck!)

b) Wichtigtuer, geltungssüchtiger Mensch (…der aufgstellte Mausdreck woaß wieder oiss besser!)