Liacht – Liachd – Licht

  1. Licht, Helligkeit, Tageslicht (…mach d‘ Vorhäng auf, dass a Liacht reikummt! …zünd a ewigs Liacht o! …machts as Liacht aus!)
  2. Beleuchtung, Lampe, Lichtquelle (…host du koa Liacht an dei ‚m Radl? …schoit amoi as Liacht ei!)