Kircha – Kirch – Kirche

a) Kirche, Gotteshaus, Kathedrale, Münster (in dera Kircha war i aa scho drin!)

b) Gottesdienst, Messe, Hochamt (...heid hod d‘ Kirch lang dauert!)