Hoizleg – Holzleg – Holzlege

Schuppen oder Bretterverschlag, in dem das Brennholz gelagert wird (…miass mar as Hoiz in da Hoizleg aufrichtn!)