hoaßn – hoassn – heißen

  1. heißen, sich nennen (…wia hoaßn Sie? …hoassn Sie Meier? …naa, i hoaß Kevin Kreitmeier!)
  2. nennen, titulieren (…von dir lass i mi koan Deppn hoassn!)
1. Pers./Sg. i hoaß [ihs]
2. Pers./Sg. du hoaßt [duhssd]
3. Pers./Sg. er/sie/es hoaßt [eàhssd]
1. Pers./Pl. mia hoaßn [miàhssn]
2. Pers./Pl. ihr/ös hoaßts [iàhssz/
eshssz]
3. Pers./Pl. sie hoaßn [sihssn]

Das Partizip Perfekt lautet ghoaßn / ghoassn [kssn] = geheißen