hoaßn – hoassn – heißen

  1. heißen, sich nennen (…wia hoaßn Sie? …hoassn Sie Meier? …naa, i hoaß Kevin Kreitmeier!)
  2. nennen, titulieren (…von dir lass i mi koan Deppn hoassn!)
1. Pers./Sg.i hoaß[ihs]
2. Pers./Sg.du hoaßt[duhssd]
3. Pers./Sg.er/sie/es hoaßt[eàhssd]
1. Pers./Pl.mia hoaßn[miàhssn]
2. Pers./Pl.ihr/ös hoaßts[iàhssz/
eshssz]
3. Pers./Pl.sie hoaßn[sihssn]

Das Partizip Perfekt lautet ghoaßn / ghoassn [kssn] = geheißen