hifliang – hifliagn – hinfliegen

hinfallen, hinschlagen, hinstürzen, stürzen (…miass ma Obacht gebn, dass ma ned hifliang! …pass auf, do konn ma leicht hifliagn!)