Guadmorgn

Gutenmorgengruß, Begrüßungsformel am Morgen und am Vormittag = Guten Morgen (…guadmorgn beinand, Frühstück is fertig! …guatmorgn, mei Liabste, i wünsch da an scheena Dog!)