Guguruz

Mais (…heid dresch ma ’n Guguruz! …a griller Gugurutz schmeckt sauguad!)