gstessn

Partizip Perfekt von stessn = gerempelt, gestoßen, geschubst (…der hod me grod a so in d‘ Rippn gstessn, dass i koa Luft mehr kriagt hob!)